SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Asessment centrá, development centrá

Asessment centrá sú typom výberového pohovoru, ktorého cieľom je zhodnotiť rozsah účastníkových schopností, jeho vhodnosť na danú pozíciu alebo pre konkrétny pracovný tím. Sú zamerané hlavne na hodnotenie sociálnych, komunikačných a analytických schopností uchádzačov, ich motivácie a schopnosti riešiť problémy. Je to komplexná metóda výberu zamestnancov (skupinová aj individuálna), komplexná metoda pre výcvik a prípravu budúcej situácie pomocou rôznych techník, ako je individuálna prezentácia, skupinová diskusia, hranie rolí, individuálne alebo skupinové riečenie problémov, riešenie prípadových štúdií, vedenie porady, rôzne manažérske hry, triedenie došlej pošty ("in basket", priority), zisťovanie faktov, riadený rozhovor s účastníkom, hodnotenie ostatných a sebahodnotenie a doplňujúce psychodiagnostické metódy. AC je navhodnejšie použiť pri výbere viacerých zamestnancov tej istej profesie z väčšieho množstva uchádzačov, alebo pri výbere z menšieho počtu uchádzačov na exponovanú profesiu (vrcholový manažment), pri zisťovaní rozvojových potrieb u väčšieho počtu zamestnancov podobnej profesie, alebo pri výcviku tímov, orientovaný na budúce podmienky. Výhodou AC je komplexnosť pohľadu, reálnosť situácie, objektivita, vysoká spoľahlivosť a platnosť, zaujímavosť pre účastníkov, hodnotiteľov aj management, modelovanie situácií pre súčasné aj budúce podmienky.

Development centrá je komplexná metoda pre zistenie rozvojových a vzdelávacích potrieb, v súčasnej dobe jeden z najspoľahlivejších nástrojov na poznanie a posúdenie potenciálu človeka, jeho predpokladov na výkon pracovnej činnosti. DC je tvorený komplexným súborom individuálnych a skupinových diagnostických nástrojov, ktoré umožňujú dôkladné zmapovanie sledovaných ukazovateľov – pomáhajú stanoviť osobnostné charakteristiky účastníkov, definovať ich silné stránky, nájsť rezervy, identifikovať rozvojové potreby, pracovné potencionality účastníkov Development centra s cieľom určiť im možnosti budúceho kariérneho rozvoja. Skupinové techniky a úlohy potom ukážu charakteristiky jednotlivých účastníkov v kontexte tímovej spolupráce a komunikácie.

Úlohy sú navrhnuté tak, aby každý účastník mal rovnakú príležitosť preukázať svoje kompetencie.