SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Aktuálne informácie pre uchádzačov o zamestanie

Manažérska zmluva

Svetlana Semančáková - Publikované 31.1.2021

Všetko o manažérskych zmluvách ...

Manažérska zmluva ako samostatný zmluvný typ neexistuje a v ZP neexistuje ani pojem manažér. Tieto zmluvy bývajú uzatvárané ako zmluvný typ obchodného alebo pracovného práva.

Manažérska zmluva podľa Zákonníka práce

Manažérska zmluva je vlastne pracovná zmluva, ktorá má zvýrazniť riadiaci charakter pracovného zaradenia, resp. funkcie vykonávanej v pracovnom pomere. Manažér tu vystupuje ako vedúci zamestnanec, vykonávajúci prácu na základe pracovnoprávneho vzťahu.

Manažérska zmluva musí obsahovať podstatné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy, ktoré vyžaduje Zákonník práce. Jedná sa o :

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Manažérska zmluva v ponímaní pracovného práva nesmie prekračovať rámec daný ZP, ani sa s ním nesmie dostať do rozporu, ale môžu sa v nej upraviť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné aj nehmotné výhody, povinnosť mlčanlivosti počas výkonu funkcie alebo po jej skončení, ochrana obchodného tajomstva, rôzne konkurenčné dojednania a pod.

V zmluve pre manažérov sa zvyčajne inak upravuje spôsob odmeňovania. Ide najmä o zahrnutie preplatenia nadčasov do odmeny, bonusov za podpis zmluvy či relokačných a cestovných bonusov. Manažéri si v zmluve s firmou individuálne dohodujú aj dlhšie výpovedné lehoty a odstupné. Toto odstupné ide výrazne nad rámec povinného odstupného, ktoré bežným zamestnancom po určitom čase vyplýva zo Zákonníka práce.

Pracovný pomer sa odvolaním alebo vzdaním funkcie nekončí, zamestnávateľ má voči zamestnancovi povinnosť ponúknuť mu vhodnú prácu, až v prípade, že uvedenú prácu nemá alebo ju zamestnanec odmietne, je zamestnávateľ oprávnený uplatniť voči nemu výpoveď z uvedeného dôvodu.

Manažérska zmluva podľa Obchodného zákonníka:

Zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka nerieši úpravu práv a povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, ale vzťah medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov.

CEO, predseda predstavenstva alebo konateľ spoločnosti má zvyčajne uzavretú zmluvu o výkone funkcie, ale môže to byť aj mandátna, alebo inominátna zmluva uzavretá podľa obchodného zákona. Mandátna zmluva sa aplikuje automaticky, ak nebola uzavretá zmluva o výkone funkcie. Tieto zmluvy nemusia obsahovať časti pracovnej zmluvy, na ktoré sú ľudia zvyknutí. Ide napríklad o presne stanovenú pracovnú dobu, dovolenku či výpovedné dôvody a doby. Dôvodom je, že štatutár sa podľa zákona nepovažuje za zamestnanca.

Zmluva o výkone funkcie - nemusí v nej byť definovaná odmena (ako základný predpoklad zakladajúci povinnosť platenia odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne) a účastníci zmluvy si môžu upraviť obsah tejto zmluvy podľa svojich osobitných podmienok. Od ustanovení mandátnej zmluvy sa môžu odchýliť a koncipovať ju iným spôsobom.

Zmluva o výkone funkcie môže práva a povinnosti konateľa upraviť omnoho podrobnejšie a dôslednejšie, ako je to v prípade mandátnej zmluvy. Musí mať písomnú formu a musí byť schválená valným zhromaždením. Mala by obsahovať určenie zmluvných strán, stanovenie rozsahu práv a povinností, výšku a spôsob určenia odmeny (príp. dojednanie o bezodplatnosti), zákaz konkurencie, ukončenie funkcie (najmä odvolanie a odstúpenie z funkcie), o tzv. odchodnom a pod. Do zmluvy možno zakotviť aj rôzne benefity, ktoré chce spoločnosť účastníkovi ponúknuť (napr. služobné motorové vozidlo, mobilný telefón, zdravotná starostlivosť, preplácanie služobných obedov, rekondičných pobytov a mnohé ďalšie).

V prípade nepeňažného plnenia, ktoré je v zmysle § 5 Zákona o dani z príjmov považované za príjem zo závislej činnosti a nepatrí do kategórie príjmu, ktorý je oslobodený od dane, alebo ktorý nie je predmetom dane, je takéto nepeňažné plnenie považované za príjem, ktorý je potrebné zdaniť a ktorý je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Na rozdiel od zmluvy o výkone funkcie výhodou mandátnej zmluvy je, že pre jej platné uzavretie stačí, aby sa účastníci dohodli, a to aj ústne, na jej podstatných obsahových náležitostiach, ktorými sú identifikácia zmluvných strán, vymedzenie záležitosti, ktoré má konateľ alebo spoločník v mene spoločnosti vykonávať a výška jeho odmeny (teda pojmovým znakom mandátnej zmluvy je odplatnosť; musí byť v zmluve dohodnutá).

Odporúča sa však uzatvoriť písomnú zmluvu, ktorá slúži ako dôkaz v prípade rozporu o obsahových náležitostiach tejto zmluvy.

Súbeh pracovnej zmluvy a manažérskej zmluvy podľa OZ

Môže existovať aj kombinácia pracovnej zmluvy a manažérskej zmluvy podľa OZ, ak štatutár vykonáva činnosť paralelne podľa zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy (prípadne inominátnej zmluvy podľa § 269 OZ) , a tiež aj podľa aj podľa správne uzatvorenej pracovnej zmluvy.

Často sa zvykne kombinovať zmluva o výkone funkcie, podľa ktorej účastník nebude odmeňovaný za výkon svojej funkcie s pracovným pomerom, kedy účastník poberá od spoločnosti mzdu ako každý iný zamestnanec a zároveň má uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, ktorá mu síce priznáva určité benefity, no odmena za výkon funkcie priamo dohodnutá nie je.

Týmto spôsobom za neho spoločnosť platí odvody len zo zamestnania, ale z titulu funkcie konateľa, alebo spoločníka odvody neplatí.

Najväčšie rozdiely medzi manažérskou zmluvou podľa ZP a OP :

 • Podľa OP - nie je nárok napríklad na stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie, ale môže sa dohodnúť.
 • Je inak riešená zodpovednosť za škodu (podľa ZP je stanovená na maximálnu hodnotu štyroch priemerných mesačných platov)
 • Podľa OP účastníkovi nevznikne ani nárok na dovolenku, ale dá sa dohodnúť.
 • Voľba mandátneho vzťahu smeruje najmä k úspore odvodových nákladov. V prípade mandátnej zmluvy nevzniká povinnosť robiť úhrady do poisťovní a rovnako nevzniká povinnosť zrážať preddavky na daň z príjmu. Štandardný model mandátneho vzťahu vychádza z uzatvorenej zmluvy, kde po splnení úlohy dostáva osoba (mandatár) pracujúca pre zamestnávateľa odplatu za svoju činnosť vo výške, ako je uvedená v zmluve. Je samozrejme následne povinnosťou mandatára tento príjem zahrnúť do daňového priznania za rok, kedy príjem získal.
 • komunikácia s ostatnými zamestnancami a tiež so zamestnávateľom. Zamestnanec je povinný podľa ZP riadne plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi. Pri vytváraní mandátnych vzťahov je žiaduce si v mandátnej zmluve dohodnúť, kto je oprávnený dávať mandatárovi v mene mandanta (zamestnávateľa) pokyny. Ak však mandant nesplní pokyn určeného vedúceho, aj keď bude oprávnený v mene mandanta ho uložiť, nepôjde o porušenie pracovnej disciplíny. Následok však môže spočívať vo vypovedaní mandátnej zmluvy zo strany mandanta, prípadne iný postih upravený OZ, napríklad zmluvná pokuta).

Ako dobre napísať motivačný list

Ing. Dušan Timko

Vypočujte si komentár od nášho konzultanta Ing. Dušan Timka o písaní motivačného listu...

Ako dobre napísať životopis

Ing. Dušan Timko

Vypočujte si komentár od nášho konzultanta Ing. Dušan Timka o písaní životopisu...

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor časť 2

Ing. Dušan Timko

Vypočujte si druhú časť komentára od nášho konzultanta Ing. Dušan Timka o príprave na pracovný pohovor...

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor časť 1

Ing. Dušan Timko

Vypočujte si prvú časť komentára od nášho konzultanta Ing. Dušan Timka o príprave na pracovný pohovor...

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom?

Svetlana Semančáková, publikované 21.9.2017

Jazyková vybavenosť je takou mantrou dnešnej doby. Dnes už často nestačí vedieť dobre po anglicky, ale vyžaduje druhý, či dokonca tretí jazyk...

Jazyková vybavenosť je takou mantrou dnešnej doby. Dnes už často nestačí vedieť dobre po anglicky, ale vyžaduje druhý, či dokonca tretí jazyk. Uchádzači o prácu sa dostávajú do stresu, že kvôli jazyku nezoženú dobré miesto.

Ak a uchádzate o zamestnanie, často riešite otázku, ako definovať svoje jazykové schopnosti, aby čo najlepšie vypovedali o Vašich schopnostiach. Niekedy sa dajú požiadavky danej firmy odhaliť z inzerátu. Pokiaľ v pracovnej ponuke vidíte frázu "cudzí jazyk výhodou", bude zamestnávateľovi pravdepodobne stačiť aj horšia znalosť daného jazyka. Aj však je "cudzí jazyk podmienkou", môžete si byť istí, že v danom jazyku musíte byť dobrí a že budete pravdepodobne časť pohovoru absolvovať v danom jazyku.

My personalisti Vás delíme, čo sa týka jazykovej vybavenosti, na tri skupiny:

 • Pravdovravní - sú takí, čo vedia presne definovať svoju znalosť cudzieho jazyka. Zvyčajne to sú uchádzači, ktorí daný jazyk vôbec neovládajú, a o začiatočníkov, ktorí nemajú odvahu povedať, že ich úroveň je komunikatívna. Na druhej strane taktiež uchádzači, ktorí naopak vedia jazyk veľmi dobre a ich znalosť je podložená uznávaným certifikátom, dlhodobým pobytom v zahraničí alebo praxou v zahraničnej spoločnosti s pravidelným využitím jazyka. Pozor na uchádzačov, ktorí žijú roky v Anglicku v poľskej komunite a domov prídu po 10 ročnom pobyte v Anglicku s plynulou poľštinou.
 • Klamári - sú zvyčajne veční začiatočníci, ktorí vedia na dovolenke v Grécku povedať po anglicky vety typu "Dobrý deň, jedno ouzo, prosím" :) Alebo jazyk použili poslednýkrát na maturite alebo pri skúške na vysokej škole. Do životopisu si však napíšu, že ich úroveň je komunikatívna - nakoniec - však v Grécku komunikujú, či ? Táto skupinka nie je nám, personalistom, príliš sympatická. Pokiaľ sa vykreslíte v príliš dobrom svetle, pravdepodobne to odhalíme pri pohovoru, vedenom v danom jazyku. O to príjemnejšie je, ak ovládate napríklad iba základy španielčiny, ale viete sám, že rozhovor o ľudskom bytí alebo záchrane dažďových pralesov nezvládnete, že to na rovinu poviete. Zamestnávateľovi môže stačiť, keď budete rozumieť dokumentom v danom jazyku, prípadne sa Vám jazykovú úroveň pokúsi zlepšiť sám pomocou kurzov, pokiaľ bude vedieť, že aspoň základy zvládate. Nie je nič horšie, ak výberovým konaním zázrakom prejdete a pri prvom telefonáte zo zahraničia zapištíte, rýchlo položíte telefón a pri opakovanom zvonení sa tvárite, že tam nie ste a najradšej by ste sa skryli pod stoličku. (osobná skúsenosť) .
 • Podceňujúci sa - oproti uchádzačom, ktorí zámerne svoje schopnosti preceňujú, táto skupina zvyčajne uvádza do životopisu, že ich znalosť nie je na zodpovedajúcej úrovni, ale pri praktickom preverení jazykových schopností sú pre nás, personalistov, príjemným prekvapením. Aj tak ale tento spôsob prezentácie nemusí byť pre kandidáta výhodný. Napovedá totiž o Vašom nízkom sebavedomí...

Čo ešte neurobiť na výberovom pohovore ?

V kontexte s nedostatkami, o ktorých sme už hovorili, robia kandidáti ešte jednu zásadnú chybu. Ako náhle pri pohovore začneme hovoriť na tému "jazyk", kandidát naštartuje svoju argumentáciu typu "Ak si to zamestnávateľ bude želať, som schopný si jazykové schopnosti doplniť", prípadne " Rozhovor v cudzom jazyku by som asi teraz nezvládol, ale ak budem vo firme pracovať dlhšie, určite sa do toho dostanem". Problém je presne opačný - nevieš jazyk, nemôžeme Ťa prijať !

Je potrebné ukázať, že UŽ na jazyku intenzívne pracujete, a ak ste práve nezamestnaný, túto argumentáciu ani neskúšajte, ale rovno sa prihláste na jazykový kurz.

Aby sme ale boli spravodliví - tak ako by mali byť úprimní kandidáti, tak by mali byť úprimní aj zamestnávatelia. Pri vypisovaní voľných pozícií by mala byť potreba úrovne jazyka definovaná podľa skutočnej potreby firmy. Mali by napísať priamo, že napríklad stačí angličtina, alebo je nutný aj ďalší jazyk, na akej úrovni, či stačí pasívne alebo musí byť aktívny. Ideálna je ukážka nutnej jazykovej kompetencie priamo na pracovnej náplni - napríklad telefonovanie zahraničným partnerom. Ušetria tak čas a nepríjemné pocity sebe aj uchádzačom. Niektorí v honbe za čo najlepšími uchádzačmi hľadajú na miesta, kde stačí priemerná angličtina, terminátorov, ktorí majú jazykovú vybavenosť zodpovedajúcu vyšším a prestížnejším postom. Takí zamestnanci ale budú požadovať buď rýchly profesijný rast na pozíciu, ktorá bude zodpovedať ich schopnostiam, alebo rýchlo zamieria na vyšší post u konkurencie.

Najlepšie je preto byť síce sebavedomý, ale úprimný. A platí to pre kandidátov aj zamestnávateľov.

Neberte všetko!

Svetlana Semančáková - Publikované 7.2.2016

Preč sú časy, kedy sa človek vyučil, a ostal v jednom zamestnaní až do dôchodku. Pýšil sa iba jednou pečiatkou...

Preč sú časy, kedy sa človek vyučil, a ostal v jednom zamestnaní až do dôchodku. Pýšil sa iba jednou pečiatkou v občianskom. Preto, najmä pre staršie ročníky, je náhla strata zamestnania veľmi traumatizujúca záležitosť. Novú prácu sa snažíme nájsť čím skôr, dostávame sa do akéhosi kŕča, kedy v našom mozgu bliká jediná kontrolka - Bože, nech už niečo robím čím skôr, nech je to hocičo ! A keď to neprichádza tak rýchlo, ako sme si vysnívali, celý prijímací proces začneme nenávidieť, ako aj pohovory a všetko to okolo. Nech už len je to za nami...

Tu však nastupuje určité riziko, ktorého v budúcnosti môžete ľutovať. Zabudnete si pri tom všetkom dať otázku - Naozaj chcem túto prácu ? Niekedy dokonca máme určité výčitky si takú otázku dať. Ste pod tlakom nedostatku príjmu, rodinu zabezpečuje partner a dáva Vám to najavo. Nakoniec ste pripravení zobrať čokoľvek.Len čo sa nakoniec stane?

Budete vyťažený v práci, v ktorej nie ste spokojný, a nebudete mať toľko potenciálu, času, energie a príležitostí si popri nej hľadať takú, ktorá Vás uspokojí. Asi každý z nás sme niekedy robili niečo so sebazapretím. Urobili zlé rozhodnutie, zostali s nesprávnym partnerom. A preto vieme, ako nás to oberá o energiu, vnútornú rovnováhu a najmä o drahocenný čas, kedy už sme sa mohli mať lepšie.

Preto Vám ponúkam niekoľko signálov, kontroliek, s ktorými som sa v svojej praxi stretla, a ktoré hlásia, že niečo s ponúkaným miestom nie je v poriadku:

Neprekáža im, ako dlho čakáte

Ak je celý prijímací proces prerušovaný obdobiami čudného mlčania od potenciálneho zamestnávateľa, je to pre Vás dostatočne varovný signál. Dokonca som sa stretla s tým, že uchádzačovi bolo povedané, že o výsledku bude upovedomený, čo sa nestalo. Uchádzač slušne čakal, ako bolo dohodnuté, a keď sa po dlhšom čase odvážil spýtať, bolo mu povedané, že sa mal pýtať skôr, že nebol dostatočne aktívny a nemal o danú pozíciu ozajstný a aktívny záujem. Preč od takého zamestnávateľa!

Vaše potreby sú pre zamestnávateľa nezaujímavé

Dobré znamenie už je, keď ste s potenciálnym zamestnávateľom v aktívnom kontakte, reaguje dostatočne rýchlo na Vaše e-maily a telefonáty a ak na pracovnom pohovore máte aj vy dosť priestoru na to, aby ste mohli klásť otázky. Absolútne fajn je, keď sa Vás zamestnávateľ spýta, čo by mohol urobiť on pre to, aby ste k nemu nastúpili. Ak Vám niekto naznačuje, že keď ak bez výhrad neprijmete všetky jeho podmienky, za Vami stojí ďalších desať uchádzačov, rýchlo utekajte. Život je príliš krátky na strácanie času ...

Popis práce sa stále mení

Samozrejme sa bežne deje, že potenciálny zamestnávateľ novú pozíciu ešte len tvorí, a ako sa stretáva s rôznymi uchádzačmi, môže aj on si vytvárať novú - lepšiu predstavu o danom mieste. Ale nekonečná konverzácia o tom, čo vlastne budete robiť je pre Vás veľká červená kontrolka. Lebo ak zamestnávateľ nevie, čo vlastne od Vás chce, ako to máte vedieť Vy?

Dávajú Vám príliš najavo, ako Vám neveria

Ako náhle Váš potenciálny zamestnávateľ pýta na všetky Vaše tvrdenia dôkazy, buďte obozretní. Netýka sa to samozrejme osvedčení ohľadom absolvovaných školení alebo oprávnení, ale napríklad požaduje k nahliadnutiu Vaše výplatné pásky z minulého zamestnania. To značí len jedno : títo ľudia sú príliš nedôverčiví na to, aby mohli zamestnávať niekoho, komu môžu dôverovať. Avšak aj Vy, keď job zoberiete, im musíte do istej miery dôverovať ! Stanete sa reprezentantom ich značky a budete predsa tráviť svoj drahocenný čas a energiu na ich problémy. Ak neveria tomu, čo im poviete, nemá význam s nimi pokračovať.

Majte na pamäti, že nie len vy potrebujete prácu, ale aj ste to Vy, kto prinesie pre zamestnávateľa nejakú hodnotu. A podľa toho sa správajte.

Čo je Mystery shopping?

Svetlana Semančáková - Publikované 4.10.2016

Je všeobecne známe, že zamestnanec, ktorý prichádza do prvého kontaktu s klientom rozhodujúcou mierou ovplyvňuje úspešnosť...

Je všeobecne známe, že zamestnanec, ktorý prichádza do prvého kontaktu s klientom rozhodujúcou mierou ovplyvňuje úspešnosť alebo neúspešnosť predaja produktu alebo služby, pretože zákazník sa rozhoduje nielen podľa kvality produktu alebo služby, ale najmä podľa toho, aký ma k nemu prístup predávajúci. A žiaľ platí, že nespokojní zákazníci majú oveľa viac priateľov ako spokojní…

Mystery shopping (fiktívny nákup) je najúčinnejší a najvhodnejší spôsob monitoringu zákazníckej spokojnosti, spokojnosti personálu, zákazníckych skúseností, zákazníckych dohovorov, úrovne schôdzky, vnímanie spoločnosti verejnosťou, neoceniteľnou možnosťou, ako viac pomôcť vašej spoločnosti i vašim zákazníkom, ako byť lepší ako vaša konkurencia.

Ako to funguje?

Základnou metodológiou mystery shoppingu je porovnanie simulovanej skúsenosti zákazníka s definovaným štandardom, ktorý určuje, ako má služba vyzerať. Teda najskôr klient zadefinuje, aké konkrétne aspekty interakcie zo zamestnancami jeho firmy sa majú sledovať. Mystery shopper sa potom pri návšteve alebo telefonáte drží vopred pripraveného scenára a následne zaznamená, čo videl, počul a zažil. Zamestnanci pritom môžu konať prirodzene, bez pocitu, že sú kontrolovaní.

Neskôr má mystery shopper možnosť porovnať zlepšenie a aplikáciu opatrení s odstupom času pri realizácii následného Mystery shoppingu, má tiež možnosť porovnať jednu predajňu danej siete oproti druhej na základe fiktívneho, alebo reálneho nákupu tej istej služby, alebo tovaru.

Výstup je zvyčajne v podobe písomnej správy obsahujúcej komplexnú analýzu pozorovaných kritérií, porovnanie hodnotených osôb, odporúčania v oblasti ďalšieho vzdelávania a rozvoja. Výstupy z MS sú nástrojom na zavedenie systémových náprav. Efektívne je prepojenie výstupov na hodnotiaci systém spojený napr. s rôznymi formami vnútrofiremnej súťaže, pri ktorej sú najúspešnejší predajcovia odmenení.

www.semancakova.blog.sme.sk

Zmeniť či nezmeniť?

Svetlana Semančáková - publikované 9.7.2015

Práca u jedného zamestnávateľa na celý život a jedna pečiatka v občianskom je už len nostalgickou spomienkou...

Práca u jedného zamestnávateľa na celý život a jedna pečiatka v občianskom je už len nostalgickou spomienkou z dávnych čias. S novými príležitosťami sa nám otvárajú naše možnosti v úplne nových odvetviach a na druhej strane aj zamestnávatelia hľadajú do svojich tímov nové a nové kreatívnejšie životopisy. S možnosťami rastie chuť, ale aj niekedy zvádzanie vnútorného boja . Zmeniť - nezmeniť ? Každý asi poznáme tú protivnú fázu v svojom živote, kedy ste v práci vystresovaný a taký vlažný, ale ešte neprišiel ten impulz, ktorý by Vás naštartoval odísť. A vtedy môžete použiť Váš v bruchu zabudovaný barometer. Najlepšie bude - niekde si v pokoji sadnúť a urobiť také interview - JA-JA.

Snažte sa sám k sebe pristupovať realisticky. Každá práca má predsa svoje vzostupy a pády, svoje dobré dni a dni, kedy chcete zostať v posteli, takže predsa nemôžete čakať večnú eufóriu. Ale to už musíte sami cítiť, či sa väčšinu dní prebúdzate v pohode, a nové výzvy, ktoré v práci prídu , prijímate s pokojom a humorom. Alebo už v nedeľu sa Vám s prichádzajúcim večerom bolestne kriví tvár, uchyľujete sa do kúta miestnosti, bolí Vás brucho a skáče sval na nohe. Skúste začať analyzovať, čo to je, čo Vám vyslovene bráni, alebo brzdí v práci Vašu motiváciu a produktivitu.

Povenujte sa v rozmýšľaní dôkladne svojim ozajstným vnútorným hodnotám. Nebezpečenstvo číha aj tam, že čo je pre Vás ozaj dôležité na začiatku práce, toto Vám môže postupne priniesť bolesti hlavy a skákajúcu nohu neskôr. Môže Vám pomôcť vševediaci internet, kde nájdete veľa testov a "scorecards", ktoré Vám pomôžu sa zorientovať, čo je pre Vás naozaj dôležité, a v akom poradí. Ďalšou možnosťou pre Vás je na mieste urobiť si vlastný zoznam položiek - napríklad zmena mesta, zmena krajiny, možnosť bývania, krátke dochádzanie, čas s rodinou, príjemný šéf, skvelý tím, rodinné poistenie, hrdosť na firmu, bezpečnosť práce, možnosť vzdelávania a rozvoja. Každého zoznam bude iný. Jednotlivé položky si potom oškálujte, napríklad v škále od 1 do 10. Keď to uvidíte takto pekne pokope, hneď budete múdrejší.

Podrobte dôkladnému preskúmaniu svoje záujmy. Spýtajte sa sami seba, čo by ste robili, keby ste mali tu možnosť robiť úplne čokoľvek. Čo by Vás naozaj tešilo. Kreslíte si na okraje papiera rôzne príšerky, zatiaľ čo ostatní rátajú zamestnancom výplaty ? Možno, že vo Vás drieme umelec ! :. Teší Vás, keď môžete komunikovať s čašníkom v indickej reštaurácii jeho rodnou rečou ? Otravujete Vaše znudené dospievajúce deti pamiatkami alebo nekonečnými poučkami? Možno, že ste vždy chcel byť jazykovedec alebo učiteľ alebo profesor alebo básnik alebo sprievodca alebo cestovná kancelária alebo cestovateľ. Pamätajte si, väčšina ľudí vyniká najviac v tej oblasti, ktorú miluje robiť, a preto nie je nikdy neskoro. Pomáha tiež zavrieť oči a predstaviť si, kde by ste chceli najradšej tráviť nejaký dlhší čas. Ako to tam vyzerá, vonia, čo tam vidíte, počujete, ako sa tam cítite. Čo robíte na tomto obrázku, ktorý ste si sami vytvorili, ako sa tam dostať, a čo pre to urobiť aby ste sa tam dostali. Nebojte sa snívať o veľkých veciach. Aj keď sa Vám to možno nesplní, tá psychodelická chvíľka Vás určite niekde posunie.

Pokúste sa identifikovať svoje zručnosti a silné stránky. Určite máte niektoré zručnosti rozvinuté viac a niektoré menej, čo j úplne normálne, ale mali by ste to vedieť pomenovať. Nie len tie technické zručnosti, ktoré ste získali v škole, ale aj mäkké zručnosti , schopnosť viesť, inšpirovať, motivovať ľudí a zapojiť sa.

Nebuďte leniví a nekriticky spokojní sami so sebou, čo sa týka nadobudnutia doterajších vedomostí. Nič netrvá večne. Na krk Vám funia mladší, sebavedomí, ambiciózni, jazykovo a počítačovo viac vybavení:.

Nebráňte sa rekvalifikácii. Nemusí to byť priamo taká, čo vás vytrhne z doterajšej práce na dlhší čas. Môžete sa predsa učiť nové veci aj pri práci. Či už ste si na základe minulého odseku identifikovali nejaké medzery medzi svojimi zručnosťami, alebo sa idete pustiť do realizácie svojich záujmov. Nemusím Vám snáď hovoriť, koľko je rôznych možností a foriem samoštúdia a výučbových programov.

Keď už aj absolvujete interview do nejakej novej práce, skúste získať kontakt a porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí v danej spoločnosti a najlepšie priamo na danom pracovisku pracujú a zistiť ich pocity, či to vôbec korešponduje s tými Vašimi. Skúste vopred požiadať o návštevu Vášho potenciálneho pracoviska, poprosiť o ukázanie pracovného miesta alebo kancelárie, kde by ste mali pôsobiť. Popýtajte sa ľudí okolo, čo sa im tam páči, prípadne nepáči. Predstavte si sám seba, ako sedíte na TEJ stoličke, obklopený TÝMI ľuďmi a uistite sa, že táto rola Vám sedí. A keď sa Vám v nej bude páčiť, Váš barometer v bruchu Vám to povie. :

Ako náhle sa skončí toto Vaše interview JA-JA, ako by ste zrazu mali vytvorený plán, ako ďalej.

Pre niektorých to bude len úhľadné preškatuľkovanie svojich priorít alebo zmeny postoja k doterajšej práci. Fyzicky nebude potrebné zmeniť nič. Ale aj takáto neviditeľná zmena Vám prinesie duševné uvoľnenie, čo je v konečnom dôsledku na nezaplatenie.

Iní môžu zistiť, že je predsa len potrebné niečo urobiť. Požiadať o možnosť chodiť každú stredu skôr z práce kvôli krúžkom svojich detí, o dovolenku alebo neplatené voľno, o ďalšiu odbornú prípravu alebo ďalšie pravidelné hodnotenia výkonu alebo zlepšených komunikačných kanálov so šéfom. A bude vymaľované.

Alebo proste zhodnotiť, že takto to nejde, a odísť...

Najdôležitejšia vec, ktorú je však potrebné si uvedomiť, je, že svoju kariéru máte za každých okolností pod kontrolou Vy sám, a že ak sám v sebe pochopíte podstatu a rozmery Vašich vnútorných požiadaviek a pochybností, nebudete tak dlho nerozhodní, alebo sám k sebe ľahostajní, ale vyrovnáte sa s nimi čelom.

A aký plat by ste si predstavovali?

Svetlana Semančáková - publikované 9.4.2015

Malo by byť pravidlom, že ako vy hľadáte dobré zamestnanie, tak aj zamestnávateľ potrebuje kvalitných...

Malo by byť pravidlom, že ako vy hľadáte dobré zamestnanie, tak aj zamestnávateľ potrebuje kvalitných zamestnancov. Malo by ísť o obojstranne rovnocenný dialóg a následne obojstranne výhodný kontrakt.

Finančné ohodnotenie je pri hľadaní zamestnania v našich podmienkach jedným zo základných parametrov pri rozhodovaní, či pracovnú ponuku prijmete alebo nie. Pri výberovom konaní sa však môžete stretnúť pri téme nástupného platu s čudným prístupom. Ako sa môžete na rôzne taktiky zamestnávateľov čo najlepšie pripraviť?

Každá práca má svoju hodnotu, ktorá sa dá vyjadriť cenou. Na jednej strane teda stojí rámcový finančný rozpočet každého zamestnávateľa, na základe ktorého vie, akú sumu môže na danú pozíciu uvoľniť. Na druhej strane stoja požiadavky a predstavy zamestnanca.

Veľmi často sa potencionálny zamestnávateľ na pohovore pýta uchádzača, aký plat si predstavuje. Pritom finančná ponuka je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej pozície, a preto by mala byť prezentovaná transparentne. Teda aspoň jej základná výška, s naznačením možnej pohyblivej zložky mzdy. A na kandidátovi je, aby zvážil, či je za uvedený plat ochotný nastúpiť. Nie je úplne logické pýtať sa kandidáta na platové predstavy, keď v tejto fáze ešte dostatočne nepoznajú svoju pracovnú náplň.

Taktiež je veľmi krátkozraká stratégia niektorých zamestnávateľov - "berieme najlacnejšieho, znížime tak náklady". Zamestnanec, ktorý síce zodpovedá kvalifikácii, ale povie si o najmenej peňazí, nakoniec vyhrá. Časom ale sám zistí, že vzhľadom k jeho výkonom a kvalifikácii je ohodnotený podpriemerne, alebo si zistí reálne ohodnotenie na podobnej pozícii. Nasleduje logicky demotivácia a zníženie pracovného výkonu. A náklady sú pre zamestnávateľa v konečnom dôsledku vyššie - pri hľadaní a zaúčaní nových zamestnancov. Preto by spravodlivá, transparentná a otvorená mzdová politika mala byť jedným zo základov stabilnej a prosperujúcej spoločnosti.

Celé to je o firemnej kultúre. Pokiaľ je už aj pohovor vedený s rešpektom ku kandidátovi, a tej skutočnosti, že kandidát má záujem pre danú firmu pracovať, venuje čas príprave a účasti na výberovom konaní, prejaví sa to aj vo férovom prístupe pri jednaní o pracovných a mzdových podmienkach.

Zamestnávateľ by mal už v prvom kole kandidáta oboznámiť aspoň rámcovo so mzdovými podmienkami a dať mu potom primeraný čas na rozmyslenie.

Žiaľ skutočnosť je niekde inde ...

Takže na záver niekoľko rád:

 • Zistite si orientačné priemerné platové ohodnotenie u danej pozície.
 • Konajte kľudne, ale asertívne. Svedčí to o Vašej profesionálnej zrelosti a zdravom sebavedomí.
 • Skúste sa, pokiaľ to pôjde, vyhnúť odpovedi na otázku očakávanej mzdy. Odpovedzte otázkou, čo uvedená pozícia vlastne prináša. Potom môžete pokračovať, čo vlastne môžete v danej oblasti ponúknuť vy a že očakávate adekvátne ohodnotenie.
 • Pokiaľ ste v tejto pozícii pôsobili v minulom zamestnaní, môžete hovoriť o svojom poslednom ohodnotení, samozrejme so všetkými benefitmi a prémiami, a že by ste sa radi udržali na tejto sume, alebo sa aj v tejto oblasti posunuli. Berte do úvahy i menší plat počas skúšobnej doby so zmluvne ošetreným navýšením po jej uplynutí.
 • Vždy sa bavte o hrubej mzde.
 • Nechoďte pod Vaše ekonomické minimum, ale ani nenadhodnoťte bez dostatočných argumentov Vaše požiadavky.
 • Ak sa jedná o prácu v konkurenčnej firme, a zamestnávateľ sa pokúša Vás získať, samozrejme vtedy môžete o plate vyjednávať. Môžete žiadať o vyššie mzdové ohodnotenie cca o 20%.
 • Nehovorte svoje mzdové požiadavky vo forme od-do. Získate tak mzdu na najnižšej hranici Vášho pásma.
 • Na výšku mzdy sa pýtajte až na konci pohovoru.
 • Vždy si zoberte nejaký čas na rozmyslenie (nie viac ako 3 dny)

Takže držíme palec ! :)

Aj životopis môže byť trendy

Svetlana Semančáková - publikované 12.1.2015

Kvietočky? Pásiky po boku? Pastelové farby? Páni, keď už máte fúzy ako Bedřich Smetana a flanelovú košeľu ...

Kvietočky? Pásiky po boku? Pastelové farby?

Páni, keď už máte fúzy ako Bedřich Smetana a flanelovú košeľu, dámy krásne plné pery a vypchatú riťku podľa vzoru tety Kardashianovej, nemôžete mať predsa starý model životopisu !

Predstavte si, že jedna nemenovaná agentúra, ktorá sa zaoberá zamestnanosťou, preskúmala v priebehu minulého roka viac ako 20.000 životopisov a tak určila trendy písania životopisov na rok 2015. Takže dámy a páni, zoznámte sa : Ja som trendy frikulín (free, cool, in) životopis :)

Hneď na začiatku by mal byť Váš cieľ alebo zhrnutie. Toto hneď na začiatku personalistu nakopne, a ukáže mu, že ste v kontakte a aktuálnym trhom práce. Dajte potenciálnemu zamestnávateľovi stručný prehľad o svojich úspechoch, dajte mu proste vedieť, prečo ste úžasný. Tu máte najvhodnejší priestor sa chváliť. Nepotrebujú hneď počuť o tom, čo hľadáte.

Úspech nie je v dĺžke ! V dnešnom svete krátkych sms a twitteru je Váš štvorstránkový životopis nudný a zdĺhavý. Hovorí o tom, že neviete efektívne komunikovať, že sa radi a dlho počúvate. Nezabúdajte, že personalisti majú na Váš životopis niekoľko sekúnd.

Spomínate, čo bolo v roku 1999 ? Fičali sme na Windows 98, nemali sme iPhone, ani Facebook a filmy sme si púšťali na VHS kazetách. Ešte stále si myslíte, že niekoho zaujíma detailne, čo ste robili v roku 1999?

Nové pravidlo je - posledných 10 rokov a dosť. To, čo bolo predtým, a je pre Vašu kariéru ozaj dôležité, skrátiť na minimum.

To sú moje povinnosti: Ďalším trendom, ktorý končí, je výpis pracovných povinností a úloh v danej pozícii. Obľúbenou metódou ľudí, ktorí používajú internetové šablóny, bolo nasurovo urobiť copy/paste z opisov pracovných miest. Vrátanie popratania miesta práce na záver : Pre potencionálneho zamestnávateľa je to signál, že ste boli lenivý vložiť akékoľvek úsilie do ozajstného hľadania práce alebo naštartovania novej kariéry.

Namiesto toho by ste mohli prezentovať, na čo ste mali skutočný vplyv pri svojej práci. Napríklad ako sa Vám podarilo znížiť náklady o 9%.

Neodvádzajte pozornosť od životopisu nevhodnými fotkami alebo odkazmi: Môžete dať dohromady skvelý životopis, ktorý vás predáva, ako najlepšie vie, ale Vaša fotka na pláži, alebo v partii podgurážených adolescentov spôsobí, že príliš kritický zamestnávateľ sa presunie na ďalší životopis. Nedovoľte mu, aby sa zameral skôr na Váš účes, piercingy a čo máte na sebe, než na to, čo chcete prezentovať.

Buďte originálni, skúste použiť napríklad infografiku. Mohol by to byť zaujímavý spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie. Veľa ľudí, ktorí by mohli Váš životopis posudzovať, je vizuálne orientovaných a v správnom kontexte býva tento druh životopisu veľmi úspešný.

Under pressure

Svetlana Semančáková - publikované 6.10.2014

... a tak sme sa tešili, že budeme žiť nezávislým životom, ktorý bude plne zodpovedať našim želaniam a potrebám. Paradoxne...

... a tak sme sa tešili, že budeme žiť nezávislým životom, ktorý bude plne zodpovedať našim želaniam a potrebám. Paradoxne väčšia sloboda nám priniesla väčší tlak a nespokojnosť. Nikdy sme vlastne ešte nežili tak neslobodne, ako teraz, nezdá sa vám ?

Dakedy sme prišli do reštaurácie, kde bol v dennom menu výber z troch jedál. Väčšinou sme si vybrali guľáš s šiestimi a boli spokojní. Dnes len príloh máme na výber pätnásť a nakoniec so závisťou a vnútornou nespokojnosťou pokukujeme, čo si dali susedia.

Dni ostávajú stále rovnaké, ale my toho musíme stihnúť stále viacej.

Zoberte si len takú prácu. "Normálna" práca ako keby stratila rešpekt. Dakedy ten, ktorý si urobil normálne v stanovenom čase svoj prácu, bol označovaný ako "spoľahlivý". Dnes už v inzerátoch hľadáme ľudí s "nadpriemernými znalosťami", "ochotou podávať nadpriemerný výkon", "s mimoriadnymi komunikačnými zručnosťami" ... proste nikto nehľadá "normálneho zamestnanca". Zamestnávateľ očakáva, že budeme neustále prekonávať sami seba - novými nápadmi, novými projektami, ochotou robiť dlhšie s lepšími výsledkami. Čo bolo v minulosti možnosťou, sa dnes stáva spoločenským tlakom. Ten, kto v minulosti pracoval efektívne, je dnes považovaný za leňocha./

Najobľúbenejším slovom sa stáva "nestíham". V priebehu telefonovania ešte píšeme maily a triedime podklady. Spoločný obed využijeme k "budovaniu sietí". Keď dnes niekto tvrdí, že svoju prácu v pohode zvláda, musí čeliť útrpným pohľadom. Za úspešného a schopného je považovaný ten, ktorý pôsobí vystresovane a prepracovane.

Pozrime sa na výchovu našich detí : trh s kurzami angličtiny a cvičenie pre dojčatá len tak kvitne. Už aj nastávajúci rodičia sú vystavovaní tlakom. Nenarodené dieťa si rozhodne nevystačí s obyčajným "zázrakom života". Už v maternici sa musí učiť, pripraviť sa na život a na prácu a rozvíjať talent. Púšťame mu klasickú hudbu a absolvujeme jazykové kurzy očakávajúc, že nám dá nejak znamenie, že je budúci génius.

Zuby musíme mať belšie, pokožku opálenejšiu, priateľov viac cool, záľuby zaujímavejšie. Dovolenku si nevyberáme podľa toho, kde si najviac oddýchneme. Do Dominikánskej republiky ste mohli letieť s kľudným svedomím tak pred 15 rokmi. Dnes jedine hotel niekde na strome v Švédsku alebo komfortný trekking do základného tábora v Himalájach. Či sa nám to páči ? To je jedno ...

V minulosti sme celé hodiny pretelefonovali. Dnes je vlastne hanba, keď ste k zastihnutiu. Funíte do mobilu - "vieš čo, bežím na jógu, ... na suši, ... do biopotravín, ... na kurz maliarstva.

Obyčajná prechádzka sa stala "nordic walkingom", na telku pozeráme s vibračným pásom, aby sme zároveň aj chudli. Všetko si vedome komplikujeme. Najhoršie je, že niet úniku. Aj keby ste sami zastali, okolie vás prevalcuje ...

Niekedy sa teším, že už som v zrelom veku. Už to dajako doklepem. A viete čo ? Idem do vane. Tam si len tak ľahnem. Žiadna aromaterapia, lifting, zábal. Len si tak proste ľahnem ...

Myšlienky a povzdychy na základe prečitania knihy Jak žít podle vlastních představ (Volker Kitz, Manuel Tusch)

www.semancakova.blog.sme.sk

Ako na padáka

Svetlana Semančáková - publikované 21.5.2014

Ja si myslím, že je úplne nepodstatné, čo ukazujú grafy, aké sú ekonomické ukazovateľe za posledné obdobie, čo robí...

Ja si myslím, že je úplne nepodstatné, čo ukazujú grafy, aké sú ekonomické ukazovateľe za posledné obdobie, čo robí momentálne akciový trh, a ako dlho ste pôsobili vo vašej firme. Príde to aj tak vždy rýchlo a nečakane, a zasiahne Vás to ako zatúlaná guľka … Ďakujeme Vám za doteraz vykonanú prácu pre našu spoločnosť, ale budeme sa s Vami musieť rozlúčiť. A k tomu ako bonus ten vlhký, súcitný pohľad "ja za to nemôžem" a podanie ruky a la mŕtva rybka …

Ale čo teraz ?… Človeka ovládne taký stres a hnev, že ho asi v tom momente nenapadnú motivačné poučky typu "nikdy nič nevzdávaj, snívaj a ono sa to vyplní, budeš úžasný maliar, spisovateľ, baletka, majiteľ prosperujúcej firmy, len treba ozaj chcieť". Kecy !! Možno by bolo lepšie, keby ste sa zabili. Vaše drobné nezaopatrené deti si momentálne lepšie užijú Vašho životného poistenia, než Vás, depresívneho lúzera. Ženy vraj tiež nechcú vedľa seba neúspešných chudákov, ktorí zarábajú menej, alebo vôbec nič! Len v tom labyrintu chaotických myšlienok Vás nenapadá momentálne žiadny bezbolestný spôsob, ako to urobiť, a zároveň vyzerať v truhle pekne, aby vás bývalí kolegovia na pohrebe neohovorili … Aj toto je treba s chladnou hlavou premyslieť. … A chladná hlava je presne to, čo teraz potrebujete !

Lenže sú tri hodiny ráno a hlava sa neochladzuje. Predstavujete si, ako budete predávať tento dom, ako sa deti budú s plačom lúčiť s vaším bernardínom, ktorý sa vám nevojde do garsónky. Sú desivé štyri ráno, päť, deti idú do školy, žena do práce, a vy ostávate v svojom domácom duševnom väzení …

Snažíte sa začať robiť niečo pre seba. Nahovárate si, aké to je fajn sa ráno vyspať. (Lenže stejne v noci nespíte :( ). Budete konečne robiť veci, na ktoré ste doteraz kvôli tomu debilovi šéfovi a debilnej firme nestíhali. Snažíte sa ráno cvičiť tibeťanov pri otvorenom okne, meditovať, modliť sa a čítať duchovné texty. Urobíte z všetkých videokaziet dévédéčka …Otvoríte zaprášenú učebnicu angličtiny pre stredné školy. Zasa ju zavriete. Lebo zistíte, že Vás to nebaví. A nebaví Vás ani zdravo sa stravovať, a dokonca už ani sa umývať a holiť. Nič vám nevracia to sebevedomie, ktoré Vám bolo tak náhodne a nečakane ukradnuté.

Keď sledujete telku a čítate noviny, zrazu zistíte, že niektorí ľudia sa majú oveľa horšie. Vidíte ty všetky katastrofy okolo, nešťastných, chorých a umierajúcich ľudí, ľudí na hranici ozajstej biedy, a zrazu vám ten nápad so zabíjaním nepríde až taký geniálny. A to je dobré znamenie. Mozog sa vám uvoľní pre rozumnejšie riešenia :)

Skúste si popri aktívnom hľadaní nového zamestnania urobiť taký osobný vedľajší plán a snažte sa ho aj dodržiavať. Keď už Vám priamo prácu neprinesie, aspoň vám vnesie niekoľko príjemných momentov do chvíl beznádeje, kedy firmy nebudú mať ani toľko slušnosti, aby vám odpovedali na mail …

Snažte sa predsa len spať aspoň 8 hodín denne, prebudiť sa čoskoro, osprchovať sa, pekne sa obliecť a ísť von. Ľudia vo vašom okolí z vás musia cítiť čerstvosť, a to nie len telesnú. To vám dá pocit, že ste pripravení kedykoľvek na čokoľvek . A vy predsa ste ! Rozcuchaného neoholeného lúzera v teplákoch s alkoholovým odérom (ale šak to zo žiaľu! :) ) si žiadny majiteľ prosperujúcej firmy, práce sa prechádzaujúci mestom, nevšimne! A keď si Vás aj tak nevšimne, potom trebárs bežte do múzea. Lebo nebudete mať túto možnosť ísť cez pracovný deň do múzea navždy !

Naplánujte si obed s niekým, koho ste nevideli najmenej tri roky. Porozprávajte sa, ako sa má, čo momentálne robí a čo ho teší. Možno práve prídete na nejaký nápad, čím môžete aj vy začať štartovať svoj nový život. Možno zrovna on potrebuje k sebe niekoho, ako ste vy, alebo vie o niekom takom, kto vás potrebuje. Veľa vecí funguje na kontaktoch. To vedia všetci úspešní ľudia, najmä politici :). Každopádne to vnesie novú krv do systému. Musíte podstúpiť celkovú transfúziu, aby ste sa zbavili infikovanej zaschlej krvi…

Premýšľajte, a urobte si zoznam niekoľkých firiem, pre ktoré by ste chceli reálne pracovať. Potom si môžete predstavovať, ako by ste v tej firme pracovali, a urobiť si pár poznámok - nápadov,čo by ste tej firme mohli priniesť, keby ste sa v nej zamestnali. Jednak neprerušíte tok vašich kreatívnych myšlienok a tieto nápady potom môžete prezentovať pri výberovom konaní.

Urobte si doma zoznam všetkých výdavkov, a porozmýšlajte, ako ich zredukovať. A urobte si zoznamov niekoľko, pre stále horší a horší scenár. Nebojte sa, nikdy to nebude také zlé. Ale zopakujete si tvorbu tabuliek v Exceli :) a možno prídete na to, za aké nezmysly mesačne platíte. Potom si zdriemnite. Zaslúžite si odddych.

Niekedy je fajn vrátiť sa k svojim starým e-mailom. Môže to byť zábavné. Okrem toho, že si spomeniete, čo ste riešili pred pár rokmi, môžete naraziť na zaujímavé kontakty a nápady.

Alebo skúste napísať krátku knihu alebo blog. Dnes nie je problém zverejňovať hocičo na internete. Využite čas, kedy ste nezamestnaní, aby ste sa etablovali vo vydavateľskom priemysle :). Zrovnáte si myšlienky a možno zrovna vy zistíte, že písanie bude to, čo vás bude v budúcnosti kráľovsky živiť.

A nebuďte nahnevaný na ľudí, ktorých vo vašej doterajšej práci ešte nevyhodili. Oni vám predsa neublížili, len sa tiež snažia prežiť. Človek vynaloží na hnev veľa zbytočnej energie … ale prácu vám to nevráti. A povedzme si úprimne - stejne už nechcete mať s tou firmou nič spoločné, nie ?

Skúste si urobiť taký súkromný brainstorming. Dá sa ísť úplne iným smerom ? V akých ďalších odvetviach môžete pracovať? V akom inom meste môžete žiť ? Skúste zapojiť aj tie najdivokejšie fantázie, čo môžete všetko robiť. Kúpiť si foťák alebo kameru a začnite fotiť. Maľovať. Začať vyrábať nejaké produkty a predávať ich cez e-shop. Neviem. Ale niekdy aj náhly a zdanlivo šialený nápad Vám môže spustiť lavínu kreativity, čo ďalej.

Verte, že keď to skúsite, krv aj srdce vám ostane v pohybe, a to je základný predpoklad, aby sa celý váš život dal do poriadku.

Zdroj: www.semancakova.blog.sme.sk

Koučovanie - nový a pozitívny pohľad na svet

Svetlana Semančáková - publikované 31.3.2014

Často sa človek dostáva do situácie, kedy má jasnú, alebo aj nejasnú potrebu niečo zmeniť v svojom živote...

Často sa človek dostáva do situácie, kedy má jasnú, alebo aj nejasnú potrebu niečo zmeniť v svojom živote. Alebo chce dosiahnúť nejakého cieľa, nejakého výsledku, či už si ho vytýči sám, alebo dostal podnet od niekoho iného (napríklad náročného zamestnávateľa alebo nespokojného partnera ). Ľudia sa chcú rozvíjať, zdokonaľovať, majú záujem o sebareflexiu. Potrebujú sa v niečom "dobiť", "postrčiť". Chcú si byť sebou istejší, alebo len obyčajne a jednoducho si chcú viac užívať života a mať viac dôvodov k úsmevu.

Nemusí to byť priamo "depka". Niečo choré. Však to poznáte. Len niekde vzadu niečo bliká, a my nevieme poriadne čo, alebo, v tom lepšom prípade, vieme, len nevieme ako na to. Brzdí nás to, zväzuje, obmedzuje. Potrebujeme sa len nejako dostať zo začarovaných kruhov našich zvykov, návykov, závislostí. Potrebujeme odbúrať často nevedomú jednostrannosť a pripútanosť. Buď to necháme blikať, a zostaneme len takí nesvoji a vnútorne nespokojní, alebo s tým začneme otravovať kamarátku. Jednak ju Vaše sťažovanie nebaví a chcela by Vám radšej rozprávať o svojom novom kolegovi, a jednak - je proste iná ako vy. Vy ste možno menej razantná, veci riešite inak, máte na to malinko iný pohľad. Takže za jej radu ste síce vďačná, ale nakoniec Vám aj tak nepasuje. Čo s tým?

Máte možnosť použiť jeden z najsilnejších a najhlbších spôsobov učenia sa, ktorí majú ľudia v 21. storočí k dispozícii. Koučovanie.

Koučovanie nie je nič tajomné a celý proces vyzerá veľmi jednoducho. Je to súbor techník, používaných pri koučovacom rozhovore, ktoré dobrý kouč ovláda na to, aby Vám otvoril oči a myseľ. Nie je to žiadny čarodejník a sektár, ktorý vám nahliadne do hlavy, mávne čarovným prútikom, zamumle formulku a vaše starosti sú preč. Kouč vás vedie premyslenými a dobre formulovanými otázkami vo vhodnom čase k tomu, aby ste tie správne riešenia našli a pomenovali sami. Využíva tradičné postupy a prináša niečo naviac - pracuje s myslením (ovplyvňuje spôsob, ako človek o veciach rozmýšľa). Pomáha Vám prekonať navyknuté vzorce myslenia, postoje a uhly pohľadu.

Asi prestanem s pokusmi o "igelitentné definície a vysvetlenia" :), na to je kopa literatúry, ale skúsim "po našom".

Ja som si to proste vyskúšala. A fakt to funguje. Bola som koučovaná a skúšala som aj koučovať. Keď som bola koučovaná, cítila som sa veľmi príjemne, nebola som do ničoho tlačená, nikto sa neposmieval ani nespochybňoval moje názory. (Jedným zo základných princípov koučovania je, že kouč neradí, nepodsúva riešenia, nementoruje, len kladením správnych otázok v správnej chvíli prenecháva riešenie na svojho klienta). Bola som až prekvapená, aké existujú na moju tému rôzne možnosti, ako na to, a hlavne som bola spokojná, že som si na nich prišla sama. HEURÉKA !!! Bola som taká "pozitívne naštartovaná" a ten pocit Vám odporúčam zažiť. :).

Horšie bolo, keď som sa pokúšala koučovať inú osôbku pri snahe o splnenie uvedených princípov. Bolo to veľmi ťažké, lebo máme v sebe potrebu niekomu radiť, navrhovať riešenia, uvádzať príklady z vlastných skúseností a to sa proste nesmie. Mala som úplne rozkúsaný jazyk a mozok mi šrotil na plné obrátky, aby moje otázky boli čo najefektívnejšie. Nastaviť niekomu zrkadlo v takom uhle, aby si HEURÉKA mohol zakričať sám ...

Ďakujem pani Evke Timkovej, výbornému koučovi, za krajší pohľad na svet (www.akademiakoucovania.sk).

Faktory, vplývajúce na úspešný výber zamestnania

Svetlana Semančáková - publikované 4.3.2014

Či už jste absolvent, ktorý si hľadá svoje prvý job, ste nespokojní so svojou súčasnou pozíciou, alebo ste...

Či už jste absolvent, ktorý si hľadá svoje prvý job, ste nespokojní so svojou súčasnou pozíciou, alebo ste proste nezamestnaný/á, neponáhľajte sa a poriadne sa pri rozhodovaní o type práce zamyslite. Množstvo uchádzačov o prácu s vidinou stáleho príjmu často siahne po prvej ponúkanej pozícii. A práve toto rozhodnutie môže mať zásadný vplyv na celý budúci život. Väčšina uchádzačov inštinktívne siahne po ponuke s vyššou mzdou, a tak idú bokom ďalšie a oveľa dôležitejšie faktory. Napríklad zlučiteľnosť ponúkanej práce s vašimi dovednosťami, životným štýlom a ambíciami.

Toto sú niektoré faktory, ktoré Vám môžu pomôcť pri výbere zamestnania:

Firemné benefity

Často sú zabúdanou položkou pracovnej ponuky rôzne výhody, ako sú školenia - ďalšie vzdelávánie, príspevok na stravovanie a iné. Firemné benefity vám môžu spočiatku pripadať nedôležité, ale verte, že po dlhšej dobe v práci si ich začnete vážiť. Firemné benefity totižto často tvoria až 30% podiel na celkovej spokojnosti zamestnancov. Vždy je dobré si zistiť, či zamestnávateľ ponúka napríklad dôchodkové pripoistenie, rôzne školenia, jazykové kurzy, prémie, alebo napríklad rozšírenie kvalifikácie na požadovanú profesiu. Nepodceňujte ani ďalšie nefinančné výhody, ako je flexibilná pracovná doba alebo možnosť občasnej práce z domu.

Každodenné dochádzanie do práce

Dochádzanie do práce je ďalšia vec, ktorú môžu ľudia podceniť, pokiaľ sa im naskytne výhodná pracovná ponuka. Pokiaľ plánujete cestovať autom, zistite si, akou cestou budete jazdit, či nebudete stáť v kolonách či je u pracoviska možné parkovať alebo koľko mesačne utratíte za benzín. Ak zvolíte MHD, je zasa dobré si zistiť, ako dlho cesta trvá a na koľko vás vyjde cestovné.

Možnost povýšenia

Väčšina z vás zrejme nechce ostať na tej istej pozícii až do dôchodku. Aj tí, ktorí sú v práci spokojní a o povýšenie nestoja, si často o pár rokov uvedomia, že už majú viac skúseností a znalostí a radi by postúpili o niečo vyššie. Spýtajte sa teda pri pohovore na možnost postupu, po akom čase a čo je potrebné k tomu vedieť. Prejavíte tak aj záujem o dlouhodobú spoluprácu, čo zamestnávatelia radi počujú.

Pracovné prostredie

Veľmi dôležitým ukazateľom pre atmosféru na pracovisku môže byť prvý dojem, ako na Vás pracovisko pôsobí. Všimnite si, či ľudia v kancelárii vyzerajú spokojne a uvoľnene alebo naopak - či vyzerajú vystresovane. Uvedomte si, že podobnú náladu možno budete mať aj vy sami, keď nastúpite na toto pracovné miesto.

Je samozřejme ťažké urobiť si nejaký obrázok o firme v priebehu pracovného pohovoru. Skúste sa však spýtať svojho potenciálneho zamestnávateľa, či byste sa mohli zoznámiť s budúcími spolupracovníkmi a pracovným prostredím. Pýtajte sa samozrejme až pri záverečnom pohovore, kedy sa výber blíži ku konečnému úspěšnemu rozhodnutiu.

Istota pracovného miesta

V dnešnej dobe je vhodné si potencionálneho zamestnávateľa trocha preveriť, aké má v svojom odbore "meno", ako dlho pôsobí na trhu, aké sú všetky jeho aktivity, či sa jedná o slovenskú či nadnárodnú spoločnosť atď. Pre základnú orientáciu a získanie minima informácií vám dobre poslúži výpis z obchodního registra a internet.

Skúste sa informovať, či ide o prácu v mladej začínajúcej firme alebo ide o zavedenú společnosť? Je firma rešpektovaná v svojom odbore ? Je spoločnosť finančne stabilná? Neváhajte a venujte aspoň trochu úsilia, aby ste sa o budúcom zamestnávateľovi dozvedeli, čo najviac. Takto vynaložený čas môže byť pre vás výhrou do budúcnosti, lebo nenastúpite k zamestnávateľovi, ktorý sa v krátkom čase stane insolventným.

Úroveň zodpovednosti

Pokiaľ ste strávili veľa rokov štúdiom, určitě hľadáte pozíciu, kde zužitkujete všetky svoje znalosti a nie takú, kde "zakrpatíte". Majte ale na pamäti, že hneď po škole svoje vysnívané zamestnanie veľmi pravdepodobne nezískate. Býva lepšie sa spokojiť s juniorskou pozíciou v renomovanej firme. Časom môžete postupovať po kariérnom rebríčku a za pár rokov dosiahnuť onoho vysnívaného miesta.

A to nás vedie k záveru:

Kde chcete byť o deset rokov?

Zosmiešňovaná personalistická otázka … Ale dostanete se vďaka tejto práci tam, kde chcete ozaj o desať rokov byť ?

Firmy chcú iba hviezdnych obchodníkov

Svetlana Semančáková - publikované 2.3.2014

Dosť často nás klienti žiadajú, aby sme im našli obchodníka. A to nie hocijakého, ale priam hviezdneho. Pozícia obchodníka...

Dosť často nás klienti žiadajú, aby sme im našli obchodníka. A to nie hocijakého, ale priam hviezdneho.

Pozícia obchodníka vo firme totiž predstavuje v biznise prvú líniu. Prináša nové možnosti, otvára dvere novým zákazníkom. Na pracovných portáloch sú tisíce životopisov, kde kandidáti píšu, že majú skúsenosti s obchodom. Nemal by to byť teda problém. Ale v skutočnosti je. Cieľom totiž nie je kvantita, ale kvalita.

Našim prvým krokom je zadefinovať si priamo u priameho nadriadeného, akého obchodníka si pre svoj biznis predstavuje. Každá firma je špecifická, a preto sa sústreďujeme na zadefinovanie, či bude potrebné hľadať človeka viac žoviálneho alebo dravého, či budú viac pre typ firmy osožné jeho technické alebo predajné zručnosti, či bude pracovať s rýchloobrátkovým tovarom alebo nie, zadefinosť nutnosť jeho jazykových schopností a iných, pre firmu dôležitých vlastností.

Prvý impuls na posúdenie dostaneme už pri tom, ako sa kandidát prezentuje pri telefonickom kontakte, ako príde na stretnutie a ako nadviaže rozhovor. Tak sa pravdepodobne bude správať aj k svojim zákazníkom.

Na výberových pohovoroch sa musíme zamerať nie len na osobnosť človeka, ale aj na jeho konkrétne výsledky. Pýtať sa konkrétne situácie, problémy, aká bola jeho úloha, ako ju vyriešil.

A ako teda spoznáme hviezdneho obchodníka?

Dokonalo pozná produkt

- okrem funkcionality produktu by mal obchodný zástupca vedieť vymenovať, prečo je produkt, ktorý predáva, lepší ako produkt konkurencie.

Nebojí sa odmietnutia

- obchodník musí byť odolný voči dennodennému "nie".

Drží krok s dobou

- mení sa trhové prostredie, konkurencia, konkurenčné produkty, požiadavky zákazníkov. Najlepší obchodníci ich aktívne monitorujú a využívajú vo svoj prospech.

Pozná zákazníka

- nie len jeho potreby, ale zaujímajú sa aj o jeho životný štýl či pracovné problémy. To mu umožňuje ponúkať riešenia na mieru a na druhej strane ušetria čas, ak by produkt ponúkali osobe, ktorá nemá o produkt skutočný záujem.

Vie budovať vzťahy

- obchodníci by mali s každým zákazníkom počítať dlhodobo a s týmto prístupom nadväzovať aj obchodné vzťahy.

Dokáže priamo vyjadriť výzvu na uzavretie obchodu

- lebo veľa kvalitných obchodných prezentácií je ukončených bez jasnej výzvy smerom k zákazníkovi učiniť rozhodnutie smerom k uzatvoreniu obchodu.

Vzbudzuje dôveru

- nyjvplyvnejším faktorom pri presviedčaní zákazníka je sebaistota predávajúceho.

Má jasne stanovené ciele

- najlepší obchodníci majú presný plán. Musí byť v súlade s cieľmi, ktoré sú reálne a ambiciózne.

Má pod kontrolou svoje emócie

- lebo obchodník, z ktorého ide úprimné nadšenie pre daný produkt, má oveľa väčšie šance na úspech.

Čoho sa musí hviezdny obchodník naopak vyvarovať?

 • Ospravedlňovať sa za to, že ho okrádame o čas.
 • Snažiť sa byť vtipný v nesprávnom čase.
 • Začať konverzáciu na rozporuplnú tému.
 • Rozprávať o problémoch svojej práce a byť pesimistický.
 • Rozprávať viac ako náš partner.
 • Byť bojovne naladený.
 • Ohovárať svoju firm.u
 • Znevažovať konkurenciu.
 • Dávať sľuby, ktoré nevie splniť.
 • Používať nátlakové a manipulatívne techniky vyjednávania a predaja.

Dobrým výberom obchodníka však práca pre firmu nekončí. Klienti zabúdajú na pravidlo, že dobrého obchodníka treba priebežne vzdelávať, udržať a adekvátne motivovať.

Zdroj : Zisk manažment

Ako napísať životopis, ktorý prinesie požadované výsledky

Svetlana Semančáková - publikované 5.12.2013

Firmy chcú iba hviezdnych obchodníkov. Je niekedy úsmevné, na koľko odlišných rád ohľadom spísania profesného životopisu...

Firmy chcú iba hviezdnych obchodníkov. Je niekedy úsmevné, na koľko odlišných rád ohľadom spísania profesného životopisu môžeme naraziť na internete. Jedna radí priložiť vždy fotografiu, druhá radí byť stručný, tretia tvrdí, že všetko podstatné by sme mali rozpísať. Niekto tvrdí, že je potrebné uviesť všetky vaše zamestnania, iný sa domnieva, že vypisovať všetky pozície spred dvadsiatich rokov podstatné nie je. Niektoré dokonca odporúčajú jediný konkrétny vzor životopisu. Kde teda nájsť pravdu ? Keď prvý dojem môžete urobiť len raz?

Sklamem Vás. Žiadna norma alebo jedno záväzné pravidlo, neexistuje. A keďže s veľkou pravdepodobnosťou osobne nepoznáte človeka, ktorý bude váš životopis posudzovať, snažte se ho písať tak, aby vyhovoval posúdeniu rôznych typov hodnotiteľov, teda aby nebol extrámny v žiadnej podobe – ani veľmi dlhý, ani krátky, ani príliš nevzhľadný, ani vyumelkovaný… aj keď ináč zrejme bude vyzerať po stránce úpravy graficky sofistikovaný životopis kreativca v reklamnej agentúre a iné grafické požiadavky sú na životopis majstra vo výrobe, ktorý si vystačí so základným formátovaním najjednoduchšieho textového editora.

Zásadným účelom životopisu nie je získať zamestnanie, ale v tejto fáze výběrového konania byť pozvaný na pohovor!

Podľa štatistík má personalista na prvé posúdenie životopisu niekoľko sekúnd. Chce svoj čas využiť čo najefektivnejšie, a preto se chce stretnúť iba s tými kandidátmi, ktorých profesný životopis sa bude čo najviac prekrývať s požiadavkami na danou pracovnú pozíciu.

Preto je potrebné zistiť si o firme a jej požiadavkách čo najviac informácií, na základe ktorých životopis sformulujeme.

Okrem jasne stanovených požiadaviek sú tu aj tie, ktoré nie sú v oficiálnom inzeráte uvedené, ale ktoré sa predpokládajú vďaka charakteru firmy či typu odboru (napr. banka preferuje konzervativné typy osobností, kreatívna společnost naopak mladých a nekonformných uchádzačov apod.). Zahrnujú aj preferencie zamestnávateľa, ktoré v inzeráte nemožno uviesť, preotože by to bylo diskriminačné a odporovalo by to principu rovných príležitostí (vek, pohlavie a podobne). Bolo by naivné si však myslieť, že neexistujú. Môže existovať aj množstvo očakávaní, ktoré si zamestnávateľ uvedomí až vtedy, keď sa stretne s kandidátom, ktorý ho nenapĺňa. Aj keď sa o týchto požiadavkách nemôžeme dozvedieť priamo, môžeme odhadnúť aspoň niektoré z nich – môžeme sa zamyslieľ nad typom firmy, zájsť sa pozrieť k sídlu spoločnosti a pozrieť, aké typy osôb z nej vychádzajú a podobne.

Nemôžeme mať jeden profesní životopis, musí existovať toľko životopisov, koľko existuje pozícií, na ktoré odpovedáme.

Niekoľko typov na záver.

Profesný životopis by mal byť štrukturovaný a k veci. ( nie dlhé odstavce)

Nikdy nezabudnite skontrolovať pravopisné chyby pomocou automatickej kontroly pravopisu a dať prečítať životopis inej osobe. Budete sa čudovať, koľko drobných chýb nezávislý čitateľ nájde a koľko dvojznačností a nejasností sa tam môže skrývať.

Formátujte prehľadne, formulujte stručne. Pokiaľ personalistovi dôjde 100 životopisov, nebude sa namáhať s rozbaľovaním zip alebo rar súbru. Všetky tieto detaily aj hovoria o Vašej empatii, sociálnej inteligencii a kompetenciách. Aj keď životopis v pdf vyzerá lepšie, najobľúbenejšie sú formáty doc, docx nebo rtf. Aj preto, že v ňom môže personalista rýchlo opraviť drobnú chybu, ktorej si všimol, kým podstoupí CV Vášmu potenciálnemu šéfovi…

Životopis by mal obsahovať primerané množstvo informácií (3 stránky sú absolútne maximum) Vynechajte nerelevantné informácie ohľadom popisu prírody, v ktorej ste vyrastali ako deti ?. Naopak niekoľko informacií, které ozvláštni Váš profil (koníčky, voľnočasové aktivity) môže Vášmu životopisu veľmi prospieť – trebárs len preto, že Váš potenciálny šéf "tiež hrá hokej".

Priloženie fotky je výhodou iba v prípade, že sa jedná o fotografiu kvalitnú. Naskenovaná fotka (najlepšie v rohu s pečiatkou) zo starého občianského preukazu ani fotka z pláže nie je ideálnym riešením. Dámy by mali voliť fotografie decentné, vyhovujúcí business etikete obliekania.

Aké sú pozitíva spolupráce s našou personálnou agentúrou

Svetlana Semančáková - publikované 22.11.2013

S masívnym nárastom pracovných portálov síce môžete vyhľadávať zamestnanie aj vhodného človeka jediným kliknutím myši...

S masívnym nárastom pracovných portálov síce môžete vyhľadávať zamestnanie aj vhodného človeka jediným kliknutím myši, ale more nájdených možností, veľakrát nejasne formulovaných, Vás môže pohltiť. Fungujeme ako spojovací článok medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Pozitíva pre uchádzačov:

Profesionálne vyzerajúci vzhľad Vášho životopisu zásadne umocňuje Vaše šance byť rýchlejšie zamestnaný. Po konzultácii s nami môže byť Váš životopis formulovaný tak, že v ňom budú vhodne a pritom pravdivo zvýraznené kľúčové zručnosti a naopak správne sformulované nepríjemné a ťažké obdobia vo Vašej pracovnej histórii.

Nájdeme aj formuláciu, ktorá optimálne vyjadrí pomer medzi Vaším pracovným a osobným životom.

Hľadanie práce prostredníctvom portálov vyžaduje, aby uchádzač formuloval svoj životopis tak, aby zodpovedal požiadavke zadávateľa pracovnej ponuky. To sa ľahko povie, ale horšie urobí. Je to pomerne časovo náročné cvičenie a stáva sa ešte náročnejšie pri hľadaní. Dobrou voľbou je teda využiť naše služby. Sme profesionáli, ktorí vedia zhodnotiť efektívne prepojenie Vašich požiadaviek s dostupnými zručnosťami v našej databáze.

Môžeme Vám ponúknuť umiestnenie v širokej škále profesií a odvetví.

Máme široký výber, a to aj preto, že niektoré firmy využívajú naše služby skôr, ako uverejnia svoju pracovnú ponuku na pracovnom portáli. Získate tak prístup k pracovným pozíciám, ktoré nie sú dodatočne zverejnené na otvorenom pracovnom trhu.

Môžeme predložiť s Vaším súhlasom životopis na rade miest, o ktorých by ste možno nikdy neuvažovali, ale v reálnom živote Vám môžu ukázať nový smer Vášho uplatnenia.

Máme kontakty aj na firmy, ktoré nemusia byť na očiach verejnosti, ale pritom Vám môžu ponúknuť priaznivejšie prostredie pre Váš kariérny rast.

Môžeme Vám poskytnúť užitočné techniky rozhovorov a pracovných pohovorov, ktoré zvýraznia Vaše zručnosti.

Vaše osobné údaje a životopis sú považované za prísne dôverné a sú poskytované potencionálnym zamestnávateľom iba s Vaším súhlasom.

Pri svojej práci používame koučovacie nástroje. Koučovanie je kombinácia na telo položených premyslených otázok, prinášajúcich rôzne uhly pohľadu, hľadanie a vytváranie vlastných postupov, vysvetľovanie psychologických modelov, spätnej väzby a na mieru šitého tréningu. Cieľ je teda definovaný dopredu, alebo sa formuluje spolu s koučom. V priebehu koučovania se potom hľadá cesta, ako dohodnutého cieľa dosiahnuť. Koučovanie pracuje s tým, čo funguje, rozvíja a posilňuje silné stránky a pomáha prekonávať bariéry.

Pozitíva pre firmy:

Nemáte čas alebo vlastné kapacity, ktoré by zaistili príliv nových pracovných síl, hľadáte vysoko kvalifokovaných zamestnancov?

Zaistíme Vám ľudské zdroje z obsiahlých databáz, ktorými disponujeme, alebo filter z dostupných pracovných portálov. Naše odporúčania môžu mať väčšiu výpovednú hodnotu ako niekedy špekulatívne napísané životopisy priamo z pracovného portálu.

Ďalej vykonáme ich oslovenie, výber, pracovný pohovor, umiestnenie do pracovného procesu. Služieb je však omnoho viac - napríklad outplacement (zaistenie prepúšťaní zamestnancov), assesment center (zhodnotenie zamestnancov, návrhy na rekvalifikácie), koučovanie atď. K Vášmu prekvapeniu môže potom prispieť aj okamžité dosadenie vhodného uchádzača priamo z našej databázy. Celý proces je skrátený na minimum, šetríme firmám čas aj najazdené kilometre, keď pracovnú pozíciu hľadajú pre iný región. Pokiaľ sa nový zamestnanec neosvedčí, nahradíme ho na svoje náklady.

Koučujeme aj manažérov pre zlepšenie schopnosti koordinovaťa riadiť, obchodníkov pre predajné zručnosti, timy spolupracovníkov pre zlepšenie ich fungovania, vedúcich zlepšovať strategické myslenie, viesť mítingy, jednotlivcom pre hľadanie riešení ich problémov či cieľov.