SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Personálny audit

Personálny audit - je analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Pomocou auditu zistíme schopnosť vašich zamestnancov vykonávať zverenú prácu, ich potenciál, slabé a silné stránky. Audit umožní analyzovať súčasný stav personálnych zdrojov a vyhodnotiť potrebu alebo prebytok zamestnancov. Na základe týchto zistení je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia, stanoviť kritéria v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných pozíciách, vykonať potrebné zmeny v organizačnej štruktúre, zmeniť kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov, zrušiť alebo vytvoriť nové pracovné pozície, zamerať sa na potreby vzdelávania v určitých oblastiach a pod.

Výhodou spoločností s usporiadanou a optimálnou organizačnou štruktúrou sú nižšie náklady na odmeňovanie, zníženie fluktuácie v dôsledku optimálneho nastavenia pracovných náplní jednotlivých pracovných pozícií a z toho vyplývajúca spokojnosť zamestnancov prejavujúca sa vysokým pracovným nasadením a lojalitou k spoločnosti.